Making your vision 
become a reality

親善大使目標

培育專業能力

建立自我形象

多元化的學習

輔仁大學親善大使招生宣傳